Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

PAYLAŞ

2020/24 Nolu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Müdürlüğümüz https://malatya.tarimorman.gov.tr/ adresinden temin edilebilir.

  Program kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler ile Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklerinin ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları içermektedir.

Proje başvuru konuları:

a) Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik tesisler,

b) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik tesisler,

c) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik tesisler,

ç) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik tesisler,

d) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik tesisler,

e) Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik tesisler,

f) Kültür mantarı üretimine yönelik tesisler,

g) Kanatlı kesimhanelerine yönelik tesisler,

ğ) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım tesisleri,

h) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik tesisler,

konusunda yapılacak yeni tesis, tamamlama ve mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

ı) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı,

i) Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

j) Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu hibe desteği kapsamındadır.

k) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

  1. Yeni tesis başvurularında 3.000.000 Türk Lirası,
  2. Tamamlama yatırımlarında 2.000.000 Türk Lirası,
  3. Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon projelerinde 1.500.000 Türk Lirası’dır.

Hibeye esas proje tutarı 250.000 TL’nin altında olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Hibeye esas proje tutarının %50’sine(KDV hariç) hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler. Başvuruların belirtilen tutarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahipleri tarafından ayni katkı olarak karşılanacaktır.

Başvurular Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde www.tarim.gov.tr web adresine online olarak yapılacaktır. Ayrıca başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte ilgili il müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe, sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.

Proje hazırlama aşamasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konuyla ilgili bilgi alınabilir.

   

                                                                                                Tahir MACİT

                                                                              Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü

Pusulamalatya

Pusulamalatya

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN